REGULAMIN

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez firmę Piotr Parker Consulting, zarejestrowaną pod adresem ul. Szeligowska 32a/22, 01-320 Warszawa, NIP: 949 178 92 88 w zakresie usług dostępnych na stronie znajdującej się pod adresem http://biurarachunkowe360.pl

I. DEFINICJE


Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.

Właściciel - firma Piotr Parker Consulting, zarejestrowana pod adresem ul. Szeligowska 32a/22, 01-320 Warszawa, NIP: 949 178 92 88
Serwis - oznacza stronę znajdująca się pod adresem http://biurarachunkowe360.pl będącą własnością Właściciela.
Baza danych - integralna część serwisu współtworzona przez Użytkowników, która stanowi własność Właściciela. Logotypy i zdjęcia, w szczególności znaki handlowe, wstawione przez Użytkowników stanowią ich własność.
Użytkownik - firma posiadająca konto w Serwisie. Wszystkie konta w Serwisie są kontami Użytkowników (nie Gości)
Gość - każdy oglądający Serwis, w tym również osoby prywatne.
Cookiesy - pliki zapisywane na serwerze zawierające dane niezbędne do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie
Cennik - lista Opłat za usługi serwisu zamieszczona pod adresem internetowym - http://biurarachunkowe360.pl/oferta_i_cennik
Opłata – oznacza opłatę należną tytułem świadczenia usług, uiszczaną na zasadach określonych w Cenniku
Administracja, Administrator - osoba zarządzająca serwisem

II. INFORMACJE KONTAKTOWE

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu jest Właściciel, tel.: 500662844, email: piotr.parker@biurarachunkowe360.pl
2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

III. ŚWIADCZONE USŁUGI

1. Serwis może świadczyć usługi płatne oraz bezpłatne.
2. Lista świadczonych usług i ich ceny znajdują się pod adresem: http://biurarachunkowe360.pl/oferta_i_cennik.
3. Lista usług i ich ceny mogą się zmieniać.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie działał na szkodę Serwisu.
2. Korzystanie z usług jest dobrowolne i bezpłatne, o ile warunkiem uruchomienia danej usługi nie jest opłata. Lista opłat jest dostępna w cenniku.
3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika oraz Gościa za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści zamieszczonych na stronach Serwisu; za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Serwisu; za treść (w tym za wiarygodność) informacji zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie - odpowiadają za nią wyłącznie Użytkownicy; za działania osób trzecich lub Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
Jednocześnie Administracja zobowiązuje się do dbania o rzetelność istniejących w Serwisie danych.
4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie, wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej (mailowej) od Administracji.

V. STATYSTYKI

1. Administracja zastrzega prawo do zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące jego użytkowania należy składać poprzez e-mail: biuro@biurarachunkowe360.pl.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację oraz uzasadnienie reklamacji.
Administracja serwisu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik korzystając z Serwisu, każdorazowo akceptuje treść niniejszego Regulaminu, uwzględniając jego zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Data ostatniej publikacji: 10.05.2020

Scroll to Top